"Powodem nieprzedłożenia gwarancji wadialnej na zabezpieczenie ważności oferty jest brak porozumienia członków konsorcjum w sprawie istotnych elementów umowy konsorcjum i podziału prac, a przez to zawarcia umowy z zamawiającym. Zgodnie z art. 2 ust. 5 projektu umowy z zamawiającym, która stanowi element istotnych warunków zamówienia, lider konsorcjum jest zobowiązany do przedłożenia umowy konsorcjum przed dniem podpisania umowy z zamawiającym. Niewykonanie tego obowiązku będzie skutkowało niemożliwością podpisania umowy z zamawiającym. Konsekwencją tego będzie zatrzymanie wadium przez zamawiającego na podstawie przesłanki, zgodnie z którą 'zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy'" - czytamy w komunikacie.

Złożenie gwarancji wadialnej w celu przedłużenia zabezpieczenia oferty wadium i spełnienie się warunków wyżej wskazanych, powodowałoby utratę przez Tesgas środków finansowych w kwocie 5 mln zł, stanowiących wartość wadium zabezpieczającego ofertę, podano również.

Wcześniej Tesgas podawał, że oferta konsorcjum, warta 154 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w tym przetargu.

(ISBnews)