Zysk netto Ipopemy wyniósł 0,56 mln zł w I kw 2017 r. wobec straty rok wcześniejWarszawa, 19.05.2017 (ISBnews) - Ipopema Securities odnotowała 0,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Zysk na działalności we wszystkich segmentach przełożył się w pierwszym kwartale 2017 r. na skonsolidowany zysk na działalności [podstawowej] na poziomie 1 669 tys. zł (wobec straty w wysokości 1 620 tys. zł rok wcześniej). Natomiast dzięki dodatnim wynikom netto w segmentach zarządzania funduszami i portfelami oraz usług doradczych, pomimo straty netto w segmencie usług maklerskich, skonsolidowany zysk netto [ogółem] wyniósł 519 tys. zł (wobec straty netto na poziomie 2 181 tys. zł w pierwszym kwartale 2016 r.)" - czytamy w komentarzu do wyników.

Zysk operacyjny wyniósł 2,03 mln zł wobec 1,52 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,19 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 16,92 mln zł rok wcześniej.

"Wyższe przychody w segmencie usług maklerskich i usług doradczych, przy jednoczesnym nieznacznym spadku przychodów w segmencie zarządzania funduszami i portfelami, przełożyły się na wzrost łącznych skonsolidowanych przychodów Grupy Ipopema w pierwszym kwartale 2017 r. o 31,2% (do poziomu 22 193 tys. zł wobec 16.916 tys. zł w I kw. 2016 r.). Poziom przychodów zrealizowanych w segmencie usług maklerskich (10 328 tys. zł; 46,5% skonsolidowanych przychodów) był o 39,1% wyższy niż rok wcześniej (7 426 tys. zł), na co przełożyły się wyższe przychody z tytułu obrotu papierami wartościowymi (6 393 tys. zł w porównaniu z 5 620 tys. zł rok wcześniej), przy jednoczesnym wzroście przychodów z tytułu bankowości inwestycyjnej (2.746 tys. zł wobec 1.775 tys. zł) oraz istotnie wyższych pozostałych przychodach z działalności podstawowej (1.189 tys. zł vs. 31 tys. zł), związanych głównie ze zwiększeniem przychodów w obszarze działalności detalicznej. Na wyższy poziom przychodów z działalności brokerskiej wpływ miała przede wszystkim wyższa wartość obrotów realizowanych na GPW (o 49,9%) pomimo nieznacznie niższego udziału rynkowego Spółki (5,00% w pierwszym kwartale 2017 r. w porównaniu z 5,04% rok wcześniej). Natomiast wyższe przychody z usług bankowości inwestycyjnej wynikały z większej liczby transakcji zrealizowanych w I kw. 2017 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2017 r. wyniosła 0,1 mln zł wobec 1,92 mln zł straty rok wcześniej.

Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.

(ISBnews)