"Grupa PxM odzyska pozycję wiodącej polskiej firmy budowlanej budującej wartość dla akcjonariuszy, realizującej wysokomarżowe projekty, w szczególności działając w trzech obszarach: energetycznym, nafta, gaz i chemia oraz budownictwa przemysłowego" - czytamy w materiale

Cztery główne filary strategii spółki to:

- stabilne przychody: z uwagi na cykl koniunkturalny w budownictwie Grupa PxM stabilizuje przychody przez działalność produkcyjną, dodatkowo szuka innych stabilizujących źródeł przychodów, takich jak np. działalność serwisowa

- dywersyfikacja geograficzna i produktowa: Grupa PxM rozszerza swoją działalność na rynki zagraniczne, szczególnie Europy Zachodniej, początkowo funkcjonując jako podwykonawca, docelowo w dłuższym okresie w roli generalnego wykonawcy. Dodatkowo w ramach dywersyfikacji produktowej zakłada się rozwój segmentu budownictwa przemysłowego oferta możliwie pełna w tym wysokomarżowa i sposób organizacji wspierający elastyczność i efektywność

- oferta możliwie pełna w tym wysokomarżowa: rozwój oferty produktowej Grupy PxM powinien koncentrować się na uzupełnieniu produktów w ramach całego cyklu inwestycyjnego np. rozwój usług serwisowych. Z drugiej strony oferta powinna ewoluować w stronę dużych projektów w formule EPC realizowanych po satysfakcjonujących marżach

- sposób organizacji wspierający elastyczność i efektywność: funkcjonowanie Grupy PxM charakteryzuje podzielona na segmenty biznesowe organizacja projektowa, z wysokim stopniem nadzoru i kontroli nad projektami oraz elastycznym dostosowaniem kosztów operacyjnych poprzez odpowiednie zarządzanie ograniczonymi w pełni wykorzystanymi siłami własnymi jak i podwykonawcami. Grupę charakteryzuje filozofia ciągłego doskonalenia, wspierana przez sprawnie funkcjonujące systemy zarządcze.

Strategia Grupy określa także cele w podziale na główne obszary działalności. Ich wdrożenie umożliwi poprawę średniorocznej marży i obniżenie dźwigni finansowej, podkreślono.

Cele dla obszaru energetyki to poprawa rentowności segmentu, zwiększenie efektywności kontraktów realizowanych w formule EPC, rozwój na rynkach Europy Zachodniej w formule podwykonawcy i  rozwój działalności serwisowej w ramach energetyki.

Segment nafta, gaz i chemia potrzebuje, zgodnie ze strategią, poprawy rentowności, rozwoju na rynkach zagranicznych Europy Zachodniej, wzmocnienia pozycji wśród wybranych partnerów biznesowych w Polsce i rozwoju kompetencji w realizacji projektów w formule GW/EPC.

Cel dla budownictwa przemysłowego to rozwój w oparciu o wysoko marżowe projekty


Z kolei w obszarze produkcji celami są:  utrzymanie wysokiej rentowności operacyjnej, zwiększenie sprzedaży wysokomarżowych konstrukcji stalowych na rynki zagraniczne i zwiększenie przychodów w segmencie krat pomostowych.

Spółka podsumowała również, w jakich sektorach poszczególnych segmentów decyduje się zaangażować. Są to:

- budownictwo energetyczne z uwzględnieniem energetyki konwencjonalnej, obszaru wytwarzania dystrybucji i przesyłu ciepła (z wyjątkiem infrastruktury liniowej) i hydroenergetyki. W budownictwie energetycznym spółki nie interesują OZE ani dystrybucja i przesył energii

- segment nafta, gaz i chemia z uwzględnieniem sektora naftowego (z wyjątkiem infrastruktury liniowej), sektora gazowego (z wyjątkiem infrastruktury liniowej) i sektora chemicznego oraz projekty zagraniczne w tych trzech sektorach

-  budownictwo przemysłowe z uwzględnieniem centrów handlowych, magazynów i zakładów produkcyjnych

- produkcja z uwzględnieniem konstrukcji stalowych, krat pomostowych i usług cynkowniczych.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 668 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)