Zysk netto ZPC Otmuchów wzrósł r: r do 0,68 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 22.05.2017 (ISBnews) - ZPC Otmuchów odnotowały 0,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,37 mln zł wobec 0,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 60,5 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 53,85 mln zł rok wcześniej.

"W okresie I kwartału 2017 roku grupa kapitałowa Otmuchów osiągnęła przychody z działalności kontynuowanej na poziomie 60 499 tys. zł, co odpowiada wzrostowi o 12,4% względem okresu porównawczego. Wzrost przychodów widoczny jest przede wszystkim w segmencie słodyczy, w którym przychody wzrosły o 13,45% do poziomu 44 847 tys. zł. Wyższy udział sprzedaży towarów oraz wzrost przychodów w segmencie Pozostałe, głównie nisko marżowych usług transportowych, wpłynęły na obniżenie marży brutto ze sprzedaży w stosunku do I kwartału 2016 roku. W I kwartale 2017 roku wzrosły koszty sprzedaży o 399 tys. zł co związane było ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży, spadły natomiast koszty ogólnego zarządu o 91 tys. zł" - czytamy w raporcie.

Głównym rynkiem zbytu dla grupy kapitałowej Otmuchów w obszarze działalności kontynuowanej jest rynek polski, którego udział w sprzedaży w I kwartale 2017 roku wyniósł 85,23% przy 84,62% w I kwartale 2016 roku. Jednocześnie udział sprzedaży eksportowej spadł z 15,38 % w I kwartale 2016 roku do 14,77 % w I kwartale 2017 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka pozostałych przychodów operacyjnych nad pozostałymi kosztami operacyjnymi w wysokości 546 tys. zł w porównaniu do – 229 tys. zł w okresie porównawczym. Wpływ na tą nadwyżkę miały przede wszystkim takie pozycję jak zmiana odpisów aktualizujących zapasy w kwocie 347 tys. zł, zysk na sprzedaży środków trwałych w wysokości 62 tys. zł oraz przychody z tytułu kar umownych w wysokości 41 tys. zł. Wynik na działalności zaniechanej był neutralny dla wyników grupy kapitałowej za I kwartał 2017 roku – zysk netto z działalności zaniechanej wyniósł w tym okresie 0,04 tys. zł, podano także.

"Mając powyższe na uwadze grupa kapitałowa wypracowała 987 tys. zł zysku netto [ogółem] z działalności kontynuowanej i zaniechanej w porównaniu do 470 tys. zł zysku netto osiągniętego w okresie porównawczym" - podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 0,97 mln zł wobec 0,7 mln zł straty rok wcześniej.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów są notowane na GPW od 2010 r.

(ISBnews)