"Zarząd spółki rekomenduje walnemu zgromadzeniu następujący podział zysku netto za 2016 rok, w wysokości 783 542 643,96 zł:

1)wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 78 672 751,66 zł, tj. 0,19 zł na akcję (10% zysku),

2)przeznaczenie zysku w wysokości 704 869 892,30 zł na kapitał zapasowy (90% zysku)" – czytamy w komunikacie.

Powyższa propozycja wypłaty dywidendy jest wynikiem analizy sytuacji finansowej spółki, obserwacji zmieniającego się otoczenia rynkowo-regulacyjnego oraz uwzględnia bieżące i planowane inwestycje Grupy Energa, podano w informacji.

"W ocenie spółki, jej realizacja nie wpłynie negatywnie na sytuację finansowo-płynnościową Grupy Energa, ani na możliwość realizacji bieżących planów inwestycyjnych oraz strategii rozwoju Grupy Energa zgodnie z jej założeniami" - czytamy dalej.

Spółka podaje ponadto że, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jest zobowiązana do tworzenia kapitału zapasowego i przeznaczenia na niego co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki nie osiągnie on jednej trzeciej kapitału zakładowego (w przypadku Energa jest to kwota 1 507 204 294,96 zł).

"Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, wynosi on 728 047 318,80 zł, tj. 16,1% kapitału zakładowego, zaś po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku, osiągnie poziom 1 432 917 211,10 zł, tj. 31,7% kapitału zakładowego (tj. 95,1% wymaganej kwoty)"- wskazano w komunikacie.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosiła na koniec 2016 roku ok. 1,3 GW. 

(ISBnews)