"Nadzwyczajne walne zgromadzenie Getin Holding S.A. uchwala niniejszym, co następuje: podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę 27 780 000 zł w drodze emisji 27 780 000 akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje serii C zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, która nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej" - czytamy w projekcie.

Uprawnionym inwestorem będzie inwestor, który na dzień podjęcia niniejszej uchwały będzie posiadał akcje spółki stanowiące co najmniej 5% akcji spółki, podano także.

Całkowita liczba podmiotów, którym zaoferowane zostaną akcje serii C nie może być większa niż 149. Cena emisyjna akcji serii C wynosić będzie 1,08 zł za jedną akcję. Akcje te uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2017 r., to jest począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2017 r., podano także. 

Według opinii zarządu opublikowanej wraz z projektami uchwał, w interesie spółki leży pozyskanie wspomnianych środków finansowych w możliwie krótkim terminie, a osiągnięcie tego celu będzie możliwe jedynie w drodze przeprowadzenia emisji akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, tj. z wyłączeniem przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru tych akcji.

"Dodatkowo zarząd spółki podejmie starania zmierzające do zawarcia z LC Corp BV, jeszcze przed podjęciem przez walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie emisji akcji serii C, przedwstępnych umów objęcia akcji, w których podmioty zobowiążą się do objęcia akcji serii C w przypadku podjęcia wspomnianej uchwały oraz do zapłaty na rzecz spółki przedpłaty na poczet ceny emisyjnej tych akcji. Pozwoli to na uzyskanie przez spółkę środków finansowych w krótkim terminie" - czytamy także.

Getin Holding jest holdingiem finansowym działającym na rynkach Europy Wschodniej. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku. 

(ISBnews)