"Zarząd emitenta wyjaśnia, że uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału została podjęta w wykonaniu zobowiązania emitenta wynikającego z umowy inwestycyjnej z dnia 20.06.2017 r." - czytamy w komunikacie.

Merlin Group zawarł wówczas z Czerwoną Torebką, Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Sowiniec (właściciel I) oraz Szósta - Czerwona Torebka SA sp.k. (właściciel II) jako właścicielami 100% akcji spółki Magnus w upadłości układowej umowę inwestycyjną dotyczącą zakupu tego pomiotu w zamian za objęcie 13,82 mln akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Merlin Group. Celem transakcji jest przejęcie przez grup Merlin praw do znaku towarowego merlin.pl.

"Akcje serii H wyemitowane na mocy uchwały zarządu z dnia 06.07.2017 r. zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu Aktywów Niepublicznych 'Sowiniec' oraz spółce 'Szósta - Czerwona Torebka' Spółka Akcyjna sp.k. z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w zamian za wkłady niepieniężne pod postacią 17 955 akcji spółki Magus S.A. w upadłości, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki oraz głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Rada nadzorcza emitenta […] wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii H" - czytamy dalej.

Wartość godziwa akcji Magus S.A. w upadłości została ustalona na podstawie opinii biegłego rewidenta z dnia 04 lipca 2017 r. na kwotę 14,07 mln zł, w związku z czym cena emisyjna akcji serii H ustalona została na kwotę 1,02 zł każda akcja, podano także.

Merlin Group wyjaśniał w czerwcu, że nabycie własności 100% akcji spółki Magus S.A. zabezpieczy interesy grupy emitenta poprzez przejęcie kontroli nad prawami do znaku towarowego merlin.pl.

Pod koniec maja br. Merlin Group poinformował, że rozpoczął negocjację z Czerwoną Torebką w sprawie zakupu 100% akcji Magus w upadłości układowej w celu przejęcia praw do znaku towarowego merlin.pl,

Merlin Group jest notowany na NewConnect.

Czerwona Torebka to grupa handlowa, która zadebiutowała na warszawskiej giełdzie 28 grudnia 2012 r.

(ISBnews)