ABC Data

ABC Data odnotowała 2,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. przy 1 046 mln zł przychodów, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. >>>>   

Pekabex  

Akcjonariusze Pekabeksu zdecydują 20 czerwca o przeznaczeniu 3,9 mln zł na dywidendę, tj 0,16 zł za akcję, z zysku za 2017 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, opublikowanych przez spółkę. >>>> 

Ferrum

Watchet ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 19 792 817 akcji Ferrum, uprawniających do ok. 34,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 4,39 zł za akcję, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. >>>>  

Forte SA

Forte odnotowało 7,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 33,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Akcjonariusze Fabryki Mebli Forte zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zwołane na 21 czerwca. >>>> >>> Zobacz też rekomendacje   

Ipopema Securities

Ipopema Securities odnotowało 0,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

PKP Cargo

PKP Cargo odnotowało 35,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,43 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Selena FM

Selena FM odnotowała 4,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 8,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Esotiq & Henderson

Esotiq & Henderson odnotowało 0,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Konsorcjum Stali

Konsorcjum Stali odnotowało 11,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 10,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Cyfrowy Polsat  

Telewizja Polsat, spółka zależna Cyfrowego Polsatu, zawarła z Eleven Sports Network LTD z siedzibą w Londynie umowę sprzedaży 3 340 udziałów spółki Eleven Sports Network z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł, poinformował Cyfrowy Polsat. Nabywane przez Telewizję Polsat udziały, po rejestracji przewidzianego w umowie podwyższenia kapitału zakładowego ESN, będą stanowić 50% + jeden udział w kapitale zakładowym ESN. Łączna cena nabywanych w ramach umowy udziałów została ustalona na kwotę 38 mln euro. >>>>   

Dekpol 

Dekpol odnotowało 9,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 4,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Tower Investments

Tower Investments odnotował 0,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Zarząd Tower Investments podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały zarządu z 10 maja 2018 roku w przedmiocie rekomendacji walnemu zgromadzeniu podziału zysku netto za rok obrotowy 2017. Zgodnie z nową uchwałą zysk za rok obrotowy 2017 zostanie w całości wyłączony od podziału, a następnie kwota w wysokości 2 mln zł przekazana zostanie na kapitał rezerwowy, a pozostała kwota, tj. 2 224 108 zł przekazana zostanie na kapitał zapasowy, poinformowała spółka. >>>>  

Artifex Mundi

Artifex Mundi odnotował 1,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 1,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Qumak

Grupa Qumak miała przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 33,7 mln zł i ok. 0,3 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>> 

Mostostal Zabrze

Mostostal Zabrze odnotował 3,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Portfel zamówień Mostostalu Zabrze na dzień 31 marca br. wynosił 476,7 mln zł, podała spółka w raporcie. >>>> 

Kernel Holding

Kernel Holding odnotował 39,08 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2017/2018 ((tj. w I kw. roku kalendarzowego 2018) wobec 32,93 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

KGHM Polska Miedź

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź zdecydowała o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa i czterech wiceprezesów zarządu, podała spółka. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 9 czerwca. >>>>  

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 47,7 tys. ton w kwietniu 2018 r. i była o 12% niższa r/r, podała spółka. >>>> 

Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydują o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r., wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 26 czerwca.>>>>

Archicom   

Archicom Marina, spółka zależna Archicomu, nabyła od osoby prawnej tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (do 5 grudnia 2089 r.) o łącznej powierzchni użytkowej 2,5964 ha, położonej we Wrocławiu za cenę netto 18,55 mln zł. Na nieruchomości Archicom Marina zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową wielorodzinną na ok. 360 mieszkań. >>>> 

e-Xim IT

e-Xim IT zakończył publiczną ofertę akcji i w III kwartale tego roku planuje zadebiutować na rynku NewConnect, poinformowała spółka. >>>>   

Kredyt Inkaso 

Grupa Kredyt Inkaso nabyła w kwietniu portfele, składające się z wierzytelności detalicznych, pożyczkowych i telekomunikacyjnych o łącznej wartości nominalnej ok. 110 mln zł, poinformowała spółka. Spółka spodziewa się normalizacji i stabilizacji cen portfeli wierzytelności na rynku. >>>> 

Dekpol

Dekpol podtrzymuje prognozę zakładającą 710 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r., w tym 450 mln zł w generalnym wykonawstwie, 190 mln zł w segmencie deweloperskim i 70 mln zł w produkcji osprzętu do maszyn budowlanych, podała spółka.>>>> 

Vistal Gdynia

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VI Wydział Gospodarczy wydał postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego Vistal Offshore, spółki zależnej Vistal Gdynia w restrukturyzacji, poinformował Vistal Gdynia. Sąd postanowieniem wyznaczył sędziego-komisarza, zezwolił Vistal Offshore na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu oraz wyznaczył zarządcę. >>>> 

PKN Orlen

Rada nadzorcza PKN Orlen zdecydowała o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu ds. korporacyjnych oraz członka zarządu ds. handlowych, poinformowała spółka. >>>>  

Neuca 

Akcjonariusze Neuki zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 29,58 mln zł tj. 6,4 zł na akcję z zysku za 2017 r., wynika z podjętych uchwał. >>>> 

i2 Development

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny i2 Development, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach programu emisji o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł, podała Komisja. >>>> 

BOŚ Bank

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaakceptowała Program Postępowania Naprawczego (PPN) Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), z uwzględnieniem uwag i informacji Komisji przedstawionych w piśmie przesłanym do banku, podał BOŚ Bank. >>>> 

LPP 

Akcjonariusze LPP zdecydowali o przeznaczeniu 73,34 mln zł z zysku za 2017 rok na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 40 zł na akcję, wynika podjętych uchwał. >>>> 

Unibep

Unibep podpisał umowę na generalne wykonawstwo rozbudowy fabryki płynów infuzyjnych przy ul. Sienkiewicza w Kutnie za 18,5 mln zł netto, podała spółka. >>>> 

ATM Grupa  

Akcjonariusze ATM Grupy zdecydowali o wypłacie łącznie 18,55 mln zł dywidendy, tj. 0,22 zł na akcję z zysku za 2017 oraz zysków zatrzymanych, wynika podjętych uchwał. >>>> 

Sare

Akcjonariusze Sare zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r., wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 21 czerwca.>>>> 

Ciech

Akcjonariusze Ciechu zdecydują o przeznaczeniu całego zysku netto za 2017 r. w kwocie 243,91 mln zł na dywidendę i przeniesienie części kapitałów zapasowych na ten cel, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 22 czerwca.>>>> 

ZE PAK

Akcjonariusze Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) zdecydują o przeznaczeniu 60,99 mln zł z zysku netto za 2017 r. tj. o wypłacie 1,2 zł na akcje, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 22 czerwca. >>>>   

Echo Investment

Echo Investment i jego podmioty zależne zawarły przyrzeczoną umowę zbycia 100% udziałów w komplementariuszu oraz komandytariuszu spółki West Gate II - Projekt Echo – 114, która jest właścicielem budynku biurowego West Link we Wrocławiu, na rzecz podmiotu kontrolowanego przez Globalworth Poland Real Estate, podała spółka. Cena sprzedaży udziałów wyniosła 2,7 mln euro. >>>> 

Erbud  

Spółka zależna Vantage Development, realizująca inwestycję mieszkaniową 'Dorzecze Legnickiej' we Wrocławiu, zawarła z Erbudem umowę na generalne wykonawstwo III etapu inwestycji za 47 mln zł netto, podał Vantage.>>>> 

AC S.A.

Akcjonariusze AC S.A. zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 24,49 mln zł z zysku za 2017 r., tj. 2,5 zł na akcję, wynika z uchwał walnego >>>> 

Agora 

Akcjonariusze Agory zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 20 czerwca o przeznaczeniu 23,29 mln zł z kapitału zapasowego spółki na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.>>>> 

Tarczyński

Tarczyński odnotował 5,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Wikana

Wikana odnotowała 0,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 3,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Pekabex

Pekabex Bet, spółka w 100% zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, podpisała list intencyjny z Panattoni Development Europe na generalne wykonawstwo dwóch hal w Starym Sękocinie wraz z pomieszczeniami biurowymi oraz infrastrukturą techniczną za 15,5 mln euro netto, podał Pekabex. >>>> 

Ursus

Ursus odnotował 1,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 3,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Ursus Dystrybucja, spółka z Grupy Ursus, planuje zwiększenie w najbliższym czasie liczby punktów własnych do 10, wynika z komunikatu Ursusa. >>>> 

FFiL Śnieżka

Akcjonariusze Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka zdecydowali o wypłacie 27,76 mln zł dywidendy z zysku za 2017 r., tj. o wypłacie 2,2 zł na akcję, podała spółka. >>>>