Energa

Spółki Grupy Energa zawarły umowy mocowe w wyniku aukcji głównej rynku mocy na rok 2022 na 1 rok (tj. na rok 2022) z obowiązkiem mocowym na poziomie 442 MW, z których łączne przychody mogą wynieść 87,5 mln zł. >>>>  

Energa Obrót podpisała ze sklepami Komfort umowę o współpracy przy budowie nowego punktu ładowania samochodów elektrycznych, podała Energa. Nowy punkt ładowania samochodów elektrycznych powstanie przy sklepie Komfort w Gdyni (ul. Morska 48). Terminal będzie dysponował łączną mocą 44 kW, będą mogły z niego korzystać równocześnie dwa samochody. Planowany termin oddania inwestycji to grudzień 2018. >>>> 

Bank Handlowy 

Strategia Banku Handlowego na lata 2019-2021 zakłada utrzymywanie w tym okresie wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE) powyżej 10%, o ile nie będą miały miejsca przyszłe zdarzenia prawne, regulacyjne lub podatkowe, które będą mogły mieć wpływ na osiągnięcie tego wskaźnika, podał bank. >>>> 

Bank Handlowy zakłada przeznaczanie co najmniej 75% zysków za lata 2018-2021 na wypłatę dywidendy, poinformował bank. >>>>  

Polenergia

Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS) i Mercury Energia, spółki zależne Polenergii, zawarły umowy - w wyniku aukcji mocy na rok dostaw 2022 - obejmujące obowiązek mocowy w łącznej wysokości 113,8 MW, podała spółka. >>>>  

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Alior Bank

Alior Bank zawarł umowę umożliwiającą przeprowadzenie sekurytyzacji syntetycznej portfela kredytów biznesowych do wartości 1,5 mld zł z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) jako kontrgwarantem, podał bank. Transakcja zwiększy bufory kapitałowe Banku, podnosząc współczynnik kapitałowy Tier1 o 26 pb przy wykorzystaniu pełnego limitu umowy. Dzięki tej transakcji wzrosną możliwości Alior Banku w zakresie dalszego finansowania w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. >>>>   

PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakontraktowała łącznie 7 397 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do grupy w ramach aukcji mocy na rok dostaw 2022, podała PGE. >>>>  

PKN Orlen

- PKN Orlen uruchomił pierwszą ładowarkę samochodów elektrycznych na stacji benzynowej w Siewierzu, przy trasie Katowice-Warszawa, podała spółka. Do końca 2019 r. powstanie takich 50 punktów, a do końca I kw. 2019 roku PKN Orlen odda do użytku co najmniej 20 stacji szybkiego ładowania, o mocy 50 i 100 kW. >>>> 

Asseco Poland

Asseco utworzyło w swoich strukturach nowy dział R&D - Asseco Innovation Hub (AIH), który zajmie się rozwojem innowacyjnych produktów i usług, podała spółka. Działalność AIH będzie polegała na wyszukiwaniu i wsparciu rozwoju nowatorskich rozwiązań dla branży finansowej, znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju, oraz ludzi, którzy je tworzą. >>>>  

Tauron Polska Energia

Tauron Polska Energia zrealizuje wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej projekt POWER, w ramach którego ma powstać innowacyjny model kształcenia, dzięki współpracy całego otoczenia biznesowego i społecznego Grupy Tauron, podała spółka. >>>>  

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Trakcji PRKiI

Rada nadzorcza AB Kauno Tiltai, spółki zależnej Trakcji PRKiI, wyraziła zgodę na sprzedaż wszystkich udziałów w spółce UAB Pletros investicijos, w której AB Kauno Tiltai posiada 100% udziałów, podała Trakcja. Minimalna cena sprzedaży udziałów oraz przeniesienia praw i obowiązków została ustalona na łączną kwotę nie mniejszą niż 2,5 mln euro (tj. ok. 10,7 mln zł). >>>>  

Indeksy GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wprowadzi od 27 grudnia nowy typ indeksów - indeksy dywidendowe WIG20dvp, mWIG40dvp i sWIG80dvp, które obliczane będą wyłącznie na bazie dochodów z tytułu dywidend pieniężnych, poinformowali przedstawiciele giełdy >>>> 

Solar Company

Solar Company osiągnęło skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 10,6 mln zł w listopadzie br., podała spółka. Wcześniej spółka podawała, że w listopadzie 2017 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 9,6 mln zł. >>>> 

Atal

Atal rozpoczął sprzedaż 138 mieszkań w II etapie krakowskiej inwestycji Apartamenty Przybyszewskiego 64, podała spółka. Planowany termin oddania II etapu inwestycji do użytkowania to IV kw. 2021 r. >>>> 

Groclin

Groclin zawarł z CADM Holdings LTD, spółką zależną funduszu Abris Mid-Market Fund III LP, zarządzanego przez Abris Capital Partners Ltd, przyrzeczoną umowę sprzedaży 51% udziałów w kapitale zakładowym spółki CADM Automotive za cenę 42,5 mln zł. >>>> 

Bloober Team

Bloober Team ma sprecyzowane plany produkcyjne do 2022 roku, ale póki co skupia się na przyszłym roku, kiedy odbędą się trzy duże premiery ważnych dla spółki gier, a kolejne tytuły wydadzą spółki zależne - iFun4All i Feardemic, poinformował prezes Piotr Babieno. >>>> 

EC Będzin

Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o., spółka zależna Elektrociepłowni Będzin, zaoferowała w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2022 obowiązek mocowy, który przyniesie szacunkowo 10,89 mln zł przychodów, podała spółka. >>>> 

Enea

Po przekazaniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) do publicznej wiadomości wstępnych wyników aukcji głównej rynku mocy na 2022 rok, w tym ceny zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 198 zł/kW/rok, Enea szacuje przychody grupy z rynku mocy w 2022 r. na łącznie ok. 878 mln zł, wynika z komunikatu spółki. >>>> 

Wielton  

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE) wydała decyzję o udzieleniu Wieltonowi wsparcia zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji, na realizację projektu na terenie strefy, podała spółka. Maksymalna wysokość pomocy publicznej udzielonej w formie zwolnienia w podatku CIT z tytułu realizacji nowej inwestycji wyniesie 35% kosztów kwalifikowanych, czyli w przedziale 16,8 mln zł - 21,84 mln zł. >>>> 

Synektik

Spółka z grupy Synektik - Synektik Pharma Sp. z o.o. - podpisała umowę z ministrem inwestycji i rozwoju na dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu pt. "Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Synektik Pharma w celu opracowania nowych radiofarmaceutyków specjalnych do celowanej diagnostyki onkologicznej i neurologicznej metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET)", podał Synektik. Całkowity koszt projektu wynosi 4 233 748,79 zł, a wydatki kwalifikowane to 3 442 072,19 zł. >>>>