W opublikowanym w środę raporcie „Kontrola ma swoją cenę. Premie w wezwaniach do sprzedaży akcji spółek notowanych na GPW” firma KPMG poinformowała, że pandemia COVID-19 wywarła niespotykany dotąd wpływ na działalność biznesu na całym świecie oraz stabilność rynków finansowych, które jako pierwsze odczuły skutki pandemii. W Polsce indeks WIG na koniec I kwartału 2020 r. spadł o niemal 30 proc. w stosunku do stanu z końca 2019 r. W kolejnym kwartale - jak czytamy - indeks wzrósł o ponad 16 proc., by na koniec 2020 r. odrobić niemal całe straty znajdując się zaledwie 3 proc. poniżej poziomu z początku 2020 r.

"Rok 2020 był piątym z kolei rokiem, w którym zmalała liczba spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Mogliśmy obserwować zaledwie 7 debiutów przy odnotowanych 24 wycofaniach, co spowodowało spadek liczby notowanych spółek o 17 podmiotów. W rezultacie, na koniec 2020 r. na głównym parkiecie GPW pozostały 432 podmioty – najmniej od ośmiu lat" - podała firma. Kapitalizacja spółek notowanych na GPW na koniec 2020 r. wynosiła 1 069 mld złotych.

Rekordzistami wzrostów były spółki z sektora gier – ich indeks wzrósł w ciągu roku o 51 proc. Na pandemii urósł również sektor informatyczny (wzrost indeksu o 36 proc.), który skorzystał z cyfryzacji dużej części życia zawodowego i społecznego i przeniesienia wielu aktywności do internetu. Odporne na kryzys okazały się również sektory: odzieżowy (głównie spółki posiadające istotny udział sprzedaży on-line) oraz telekomunikacyjny, które wzrosły odpowiednio o 14 proc. oraz 10 proc.

Z raportu wynika, że najmniej odporne na sytuację pandemiczną okazały się spółki z sektora leków oraz paliw. Niezależnie od poziomu, w którym poszczególne indeksy znalazły się pod koniec zeszłego roku, ich wartości cechowały się istotną zmiennością, która wynikała m.in. z dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej, wprowadzanych i znoszonych obostrzeń, uruchamianych instrumentów pomocowych, a w efekcie trudności w szacowaniu wpływu pandemii na wyniki poszczególnych spółek. Zmienność ta odzwierciedliła się również w poziomach oferowanych premii w wezwaniach na GPW - podkreślili eksperci firmy zajmującej się audytem, doradztwem podatkowym i doradztwem gospodarczym.

"Analogicznie jak w poprzednich latach, również w 2020 r. cena minimalna to było przeważnie zbyt mało, aby skłonić akcjonariuszy do sprzedaży posiadanych przez nich papierów wartościowych. Licząc na sukces wezwania, inwestorzy niejednokrotnie proponowali cenę, która była wyższa od bieżącego kursu, czy też od ustawowej ceny minimalnej" - zwróciła uwagę firma KPMG.

Wyliczyli, że w 2020 r. przeprowadzono 34 wezwania do sprzedaży akcji podmiotów notowanych, z czego 30 wezwań zakończyło się nabyciem akcji. Aby nabyć jakiekolwiek akcje, w 2020 r. inwestor musiał zaoferować średnio 15-proc. premię ponad cenę minimalną. "Średnia arytmetyczna nie w pełni oddaje skalę premii płaconych w wezwaniach. Jeśli uwzględnimy wartość wezwania, średnia ważona premia była najwyższa od 2012 r. osiągając aż 24 proc." - zwrócił uwagę Tomasz Wiśniewski, Partner w Dziale Deal Advisory, szef Zespołu Wycen w KPMG w Polsce, cytowany w informacji.

Dodał, że na 30 udanych wezwań w 2020 r., w 14 z nich wzywający nie zaproponowali żadnej premii ponad cenę minimalną. Niemal 2/3 z tych inwestorów nabywało wcześniej, w przeciągu ostatnich 12 miesięcy akcje podmiotu, którego dotyczyło wezwanie– i to właśnie cena z tych transakcji stanowiła ustawową cenę minimalną - wskazało KPMG. Zdaniem ekspertów, brak premii ponad cenę minimalną nie oznaczał jednak braku premii w stosunku do ówczesnych kursów akcji. W związku z istotnymi spadkami kursów w 2020 r. średnia premia ponad kurs zamknięcia w ciągu 90 dni sesyjnych przed wezwaniem, dla analizowanych 14 wezwań, ukształtowała się na poziomie 18 proc.

"2020 rok po raz kolejny pokazał, że inwestorzy branżowi oferują znacznie wyższe premie niż inwestorzy finansowi. W tym okresie inwestorzy branżowi przeprowadzili 24 wezwania, z czego 22 zakończyły się sukcesem, a średnia arytmetyczna premia (w wezwaniach zakończonych sukcesem) wyniosła 17 proc." - czytamy. Natomiast inwestorzy finansowi wzywali w 2020 r. na akcje 10 spółek (z czego 8 zakończyło się powodzeniem), a oferowana premia w przypadku udanych wezwań wyniosła 12 proc.

W 2020 r. premie ważone wartością wezwania - jak dodano - istotnie przekraczały poziomy z lat ubiegłych. Zarówno dla inwestorów branżowych, jak i finansowych były to najwyższe poziomy od 2012 r., wynoszące odpowiednio 22 proc. oraz 34 proc.

Raport KPMG w Polsce pt. „Kontrola ma swoją cenę. Premie w wezwaniach do sprzedaży akcji spółek notowanych na GPW” został przygotowany na podstawie analizy wszystkich zakończonych wezwań do sprzedaży akcji ogłoszonych w Polsce w latach 2010–2020.