Dwa główne składniki kosztów pracy to płace i pensje oraz koszty pozapłacowe. W strefie euro koszty wynagrodzeń za godzinę pracy spadły o 0,4 proc., podczas gdy składnik pozapłacowy wzrósł w drugim kwartale 2021 r. o 0,8 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku.

W UE koszty wynagrodzeń godzinowych wzrosły w II kwartale 2021 r. o 0,2 proc., a składnika pozapłacowego - o 2,0 proc..

W drugim kwartale 2021 r. w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku godzinowe koszty pracy w strefie euro wzrosły o 1,7 proc. w sektorze publicznym i spadły o 0,8 proc. w gospodarce: -1,6 proc. w przemyśle, -0,9 proc. w budownictwie i -0,5 proc. w usługach. W UE godzinowy koszt pracy wzrósł o 2,1 proc. w sektorze publicznym i nieznacznie spadł o 0,1 proc. w gospodarce biznesowej, w tym -0,7 proc. w przemyśle, +0,2 proc. w budownictwie i +0,2 proc. w usługach.

W ujęciu rocznym w UE w II kwartale 2021 r. do działalności gospodarczej, która odnotowała największy wzrost kosztów wynagrodzenia godzinowego należały „działalność w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej” ( +3,3 proc.) oraz „informacja i komunikacja” (+2,6 proc.). Największe spadki odnotowano w „działalności hotelarsko-gastronomicznej” (-4,5 proc.) oraz „transporcie i magazynowaniu” (-1,8 proc.).

Reklama

Wśród państw członkowskich największy wzrost kosztów pracy (o 14,3 proc.) wystąpił na Cyprze. Polska odnotowała drugi najwyższy wzrost kosztów zatrudnienia w całej UE. Nad Wisła godzinowe koszty pracy wzrosły o 7,9 proc. W tym sam wymiarze rosły koszty wynagrodzenia jak i koszty pozapłacowe. W przemyśle koszty pracy wzrosły w II kw. o 7,1 proc. po wzroście o 5,2 proc. w I kw., w budownictwie - wzrosły o 8,4 proc. po wzroście o 4,2 proc. w I kw., a w usługach - poszły w górę o 7,2 proc. po wzroście o 3,6 proc. w I kw.