W ubiegłym roku nominalnie polskie gospodarstwa domowe osiągały zarówno wyższe dochody, jak i miały wydatki.

GUS podał, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w zaokrągleniu do 1 zł w 2022 r. wyniósł 2250 zł, co porównaniu do poprzedniego roku, oznacza nominalny wzrost o 11,4 proc. Tymczasem realne dochody były niższe o 2,6 proc. względem dochodu z 2021 r.

Rosnące wydatki

Reklama

Z danych GUS wynika, że przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych osiągnęły w 2022 r. wartość 1475 zł i były wyższe nominalnie o 15,2 proc. Natomiast realny wzrost wydatków GUS oszacował na 0,7 proc.

W ubiegłym roku na towary i usługi konsumpcyjne Polscy wydawali 1420 zł. Przy tym poziomie nominalny wzrost wydatków na te cele wynosił 14,9 proc., podczas gdy realnie skok wyniósł 0,4 proc. w porównaniu z 2021 r.

Dochody i wydatki w grupach społecznych

Podobnie jak w poprzednich latach, także w 2022 r. nadal utrzymywało się relatywnie duże zróżnicowanie przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków pomiędzy różnymi grupami społeczno-ekonomicznymi.

Najwyższy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny i wydatki wystąpiły w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek (z grupy tej wyłączone są gospodarstwa rolne). Ich przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę to 2540 zł. Natomiast po stronie wydatków znalazła się kwota na poziomie 1641 zł na osobę.

W Polsce grupa osób pracujących na własny rachunek zarabiała i wydawała znacznie powyżej przeciętnej dla ogółu gospodarstw domowych. Ich dochody kształtowały się na poziomie o 12,9 proc powyżej średniej, podczas gdy wydatki były wyższe o 11,2 proc. W poprzednim roku liczby te były na poziomie odpowiednio o 19,7 proc. i 12,7 proc.

ikona lupy />
GUS

GUS podał też, że najniższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na 1 osobę w 2022 r. dysponowały gospodarstwa domowe rencistów. Przeciętny dochód na 1 osobę w domach rencistów wyniósł 1809 zł i był o 19,6 proc. niższy od średniej ogólnopolskiej.

„Natomiast najniższe przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę odnotowano w gospodarstwach domowych rolników (1151 zł) i były one o 22,0 proc. niższe od średnich wydatków dla gospodarstw domowych ogółem (w 2021 r. – niższe o 27,9 proc.)” – czytamy w raporcie GUS.

ikona lupy />
GUS

W 2022 r. realnie Polacy zarabiali mniej niż rok wcześniej. Miesięcznie realny przeciętny dochód rozporządzalny ogółem na osobę był niższy niż rok wcześniej o 2,6 proc. "Realny spadek wystąpił we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych, wśród których najwyższy odnotowano w gospodarstwach domowych pracujących na własny rachunek (o 7,6 proc.), a najniższy w grupie pracowników (o 1,3 proc.)" - podał GUS.

Na co wydajemy najwięcej, a na co najmniej

Najwyższy udział w strukturze wydatków ogółu gospodarstw domowych miały wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe. Na podstawowe artykuły żywnościowe Polscy wydawali ponad jedną czwartą (26,7 proc.) swoich dochodów. W poszczególnych grupach społeczno-ekonomicznych wyniósł on od 23,5 proc. w gospodarstwach pracujących na własny rachunek (poza gospodarstwem rolnym) do 32,1 proc. w gospodarstwach rolników.

Drugim największym wydatkiem w budżetach Polaków są opłaty za mieszkanie i za energię. Udział tego rodzaju wydatków w wydatkach ogółem wyniósł przeciętnie 19,0 proc.

ikona lupy />
GUS