PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała ok. 2 960 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie 9 miesięcy 2017 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.>>>>  

Produkcja energii elektrycznej netto w PGE Polskiej Grupie Energetycznej w jednostkach wytwórczych wyniosła 41,5 TWh za okres styczeń-wrzesień 2017 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Wcześniej informowała, że w I-III kw. 2016 r. produkcja energii w grupie wyniosła 39,04 TWh. >>>> 

Konsorcjum Stali

Konsorcjum Stali miało 404,15 mln zł jednostkowych przychodów i 10,17 mln zł zysku netto w III kw. 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>  

Vistal Gdynia

Vistal Gdynia otrzymał od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) wezwanie do zapłaty w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia zadłużenia z tytułu zwrotu wypłaconego przez PZU na rzecz Budimex S.A. odszkodowania w wysokości 6 534 545,74 zł, poinformowała spółka. >>>>  

Comarch

Comarch - jako lider konsorcjum (Comarch, Apator Rector, Tukaj Mapping Central Europe, Eurosystem) - otrzymał noty obciążeniowe wystawione przez Tauron Dystrybucja, wzywające członków konsorcjum do solidarnej zapłaty kwoty 30,24 mln zł, podała spółka. >>>>  

Rawlplug

Rawlplug ustalił ostateczne warunki, na jakich dojdzie do podpisania umowy sprzedaży udziałów w spółce Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica oraz umowy sprzedaży znaków towarowych "Globus" i "Glotech" wykorzystywanych przez Fabrykę i posiadanych przez Koelner Rawlplug IP (spółkę zależną Rawlplug). Łączna cena sprzedaży wynosi 21 mln zł, a łączny wpływ sprzedaży i wyłączenie z konsolidacji Fabryki na skonsolidowany wynik netto Grupy za IV kwartał 2017 r. wyniesie minus 6,5 mln zł, podano także. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje    

Rafako

Rafako podjęło uchwałę, zgodnie z którą cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii K (akcje oferowane) została ustalona w wysokości 4 zł za jedną sztukę, podała spółka. >>>>   

GetBack

Podmiot w 100% kontrolowany przez GetBack wygrał organizowany przez bank z siedzibą na terytorium Polski przetarg na zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 0,6 mld zł, poinformowała spółka. >>>> 

Budimex

Budimex odnotował 142,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 105,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Portfel zamówień Grupy Budimex wyniósł 9,3 mld zł na koniec września 2017 r., podała spółka. Na koniec września 2016 r. portfel zamówień Grupy Budimex wynosił 8,7 mld zł. >>>>  

Zarząd Budimeksu ocenia, że ze względu na presję cenową ze strony podwykonawców oraz wzrost płac i cen materiałów utrzymanie poziomu zyskowności z III kwartału może okazać się niemożliwe w kolejnych okresach, poinformował prezes Dariusz Blocher. >>>> 

Obecnie dwa podmioty są potencjalnie zainteresowane zakupem spółki Elektromontaż Poznań. Decyzję co do sprzedaży lub wdrożenia planu rozwoju w tej spółce Budimex podejmie do końca br., poinformował prezes Dariusz Blocher. >>>> 

Budimex oczekuje bardzo dobrej sprzedaży w IV kw. tego roku, choć z rentownością niższą niż rok temu, poinformował prezes Dariusz Blocher. >>>> 

Budimex chce wydać na grunty pod budownictwo mieszkaniowe jeszcze kilkadziesiąt mln zł w tym roku i ok. 150 mln zł w przyszłym, poinformował prezes Dariusz Blocher. >>>> 

Sytuacja Budimeksu pozwala na przeznaczenie na dywidendę 100% zysku za 2017 rok, ocenił prezes Dariusz Blocher. >>>>  

Budimex będzie ostrożnie podchodził do pozyskiwania kontraktów w przyszłym roku i zamierza kierować się przy ich wyborze niższym zapotrzebowaniem na pracowników, poinformował prezes Dariusz Blocher. I tak, spółka za bardziej pożądane uznaje np. roboty na kolei, a za mniej atrakcyjne wykonawstwo w segmencie mieszkaniowym dla deweloperów. >>>>  

Netia

Netia zawarła umowę finansowania z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), poinformowała spółka. Umowa finansowania została zawarta w celu pokrycia części kosztów projektu modernizacji infrastruktury do standardu NGA, umożliwiającego przepływność na poziomie wyższym niż 100 Mbps. Kwota finansowania nie przekroczy 50 mln euro. >>>> 

Grupa Żywiec

Grupa Żywiec odnotowała 97,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 82,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Sygnity

Zarząd Sygnity podjął decyzję o ujęciu w sprawozdaniach za rok 2016/2017, zakończony 30 września br. rezerw i odpisów mających negatywny wpływ na wynik w kwocie ok. 24 mln zł, podała spółka. >>>> 

Próchnik   

Akcjonariusze Próchnika zdecydują 20 listopada br. o emisji 60 549 089 akcji serii O, których wartość nominalna w wyniku obniżenia kapitału zakładowego wyniesie 0,3 zł , wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zwołane na 20 listopada. >>>>   

Polnord

Polnord sprzedał ponad 50% mieszkań w warszawskiej inwestycji premium – Rezydencji Brzozowy Zakątek. To projekt zlokalizowany w Wilanowie, składający się z dwóch trzypiętrowych budynków mieszczących łącznie 107 mieszkań. >>>>  

PKO BP

PKO Bank Polski (PKO BP) udostępnił klientom w ramach BLIK-a usługę OneClick służącą realizacji szybkich i bezpiecznych płatności w Internecie, poinformował Polski Standard Płatności (PSP), operator BLIK-a. >>>> 

Best

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Best, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł, podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny Best SA z siedzibą w Gdyni, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350 000 000 zł" - czytamy w komunikacie. Oferującymi są Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Alior Bank - Biuro Maklerskie. 

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers (XTB) chce nadal rozwijać bazę klientów i celuje w konsolidację branży brokerów FX/CFD w skali globalnej, aby docelowo wejść do top 5 na świecie, poinformował członek zarządu Paweł Szejko. >>>> 

Enea

Enea Operator podpisała umowę na budowę dwóch nowych linii wysokiego napięcia 110 kV oraz rozdzielni sieciowej w aglomeracji poznańskiej na ponad 44,5 mln zł, poinformowała spółka. Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 22,5 mln zł. >>>>   

Tauron Polska Energia 

Tauron Polska Energia odnotował 189 mln zł zysku netto w III kwartale oraz 343 mln zł zysku operacyjnego, poinformowała spółka, prezentując wstępne dane. >>>> 

Bowim

Jednostkowy wynik finansowy netto Bowim wyniósł 2,96 mln zł w III kw. 2017 r., co stanowi wzrost o 2,45 mln zł w stosunku do trzeciego kwartału roku poprzedniego, podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>  

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) jest zadowolone z popytu na LNG transportowane cysternami i planuje powiększenie floty do 10-15 sztuk, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak. >>>>   

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) chce podpisać co najmniej cztery kontrakty na dostawę LNG do stacji regazyfikacyjnych obsługujących przedsiębiorstwa i gminy w ciągu najbliższych 2 miesięcy, poinformował wiceprezes ds. handlowych Maciej Woźniak. >>>> 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) pracuje nad średnioterminowymi i kolejnymi spotowymi umowami na dostawę LNG. Grupa chce w drugiej połowie przyszłego roku mieć podpisaną średnioterminową umowę na dostawę tego surowca, poinformował wiceprezes ds. handlowych Maciej Woźniak. >>>>  

PGNiG Obrót Detaliczny podpisał umowę, na podstawie której będzie dostarczać skroplony gaz ziemny (LNG) do rozbudowywanej stacji regazyfikacji w Skórczu. Dzięki tej inwestycji na terenie przedsiębiorstwa Igloteksu w Skórczu powstanie elektrociepłownia o mocy 2,5 MWe. >>>>  

Braster

Braster planuje, że w najbliższych dniach podpisze finalną umowę z partnerem w Irlandii. Ponadto jeszcze w listopadzie spółka chce uruchomić pilotaż medyczny swojego urządzenia Braster w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i jest już w trakcie pilotażu w Japonii, poinformował ISBnews prezes Brastera Marcin Halicki. >>>> 

Celon Pharma

Celon Pharma uzyskał patent na terenie Stanów Zjednoczonych na pochodne pirazolilobenzo [d] imidazolu (inhibitory FGFR) oraz ich zastosowanie w produktach leczniczych, w szczególności w terapiach onkologicznych, podała spółka. >>>> 

Ovostar Union

Ovostar Union zwiększył produkcję jaj o 16% r/r do 1 246 mln sztuk w I-III kw. 2017 r., podała spółka. Wolumen sprzedaży wzrósł w ujęciu rocznym o 8% i wyniósł 829 mln szt. >>>> 

ZUE

ZUE podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz" za 378,8 mln zł netto z uwzględnieniem tzw. kwoty warunkowej (465,9 mln zł brutto), podała spółka. Termin realizacji zadania to 39 miesięcy od daty rozpoczęcia prac. >>>>