Akcjonariusze Quercus TFI za skupem do 6 mln akcji własnych po 9,5 złWarszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zdecydowali o skupie akcji własnych w celu umorzenia za kwotę 28,33 mln zł, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Skupem objętych będzie do 6 mln akcji, a cena jednej akcji to 9,5 zł. Termin zakończenia nabycia akcji został ustalony na 30 czerwca.

"Walne zgromadzenie dokonuje podziału zysku Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2016, w kwocie 28 491 926,45 zł w następujący sposób:

a) na nabycie akcji własnych spółki – kwota 28 325 000,00 zł poprzez przekazanie na kapitał rezerwowy,

b) na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych spółki – kwota 80 000,00 zł poprzez przekazanie na kapitał rezerwowy,

c) na kapitał zapasowy – kwota 86 926,45 zł" - czytamy w uchwale.

Akcjonariusze zdecydowali o utworzeniu kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych w kwocie 28 405 000 zł. Upoważnili także zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.

Quercus TFI podał, że program skupu akcji własnych będzie spełniał m.in. następujące warunki:

- łączna liczba nabywanych akcji własnych może wynieść nie więcej niż 6 000 000 akcji własnych, co odpowiada nie więcej niż 10% ogólnej liczby głosów,

- nabycie akcji własnych może nastąpić za cenę 9,5 zł, przy czym cena, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie jednakowa dla akcji na okaziciela i akcji imiennych,

- kwota środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych wynosi 28 325 000 zł

- kwota środków przeznaczonych na nabywanie akcji własnych, obejmująca łącznie cenę nabycia akcji własnych powiększoną o koszty ich nabycia, będzie nie większa niż 28 405 000 zł i zostanie pokryta z kapitału rezerwowego

- akcje własne nabyte przez spółkę mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego

- nabycie akcji własnych może nastąpić w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.,

- nabycie akcji własnych może nastąpić w ramach transakcji pozagiełdowych (w tym umów cywilnoprawnych).

Pod koniec marca zarząd Quercus TFI zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 28,3 mln zł z zysku netto za ub.r., wynoszącego 29,5 mln zł na dywidendę (w wysokości 0,47 zł na akcję) lub na skup akcji własnych.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)