Zysk operacyjny wyniósł 4,7 mln zł wobec 5,48 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wynik EBITDA Grupy w okresie 3 miesięcy 2017 roku wyniósł 11 706 tys. zł i był o 36 tys. zł niższy niż w analogicznym okresie 2016 roku. Rentowność EBITDA wyniosła 6,8%" - podała także spółka. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 172,26 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 144,48 mln zł rok wcześniej.

"Istotny wpływ na wysokość osiągniętych przychodów w pierwszym kwartale 2017 roku miało systematyczne rozszerzanie sprzedaży eksportowej oraz współpracy z sieciami handlowymi (w tym z siecią Biedronka), wdrożenie nowych asortymentów grupy Premium, a także przeprowadzona w ostatnim kwartale 2016 roku kampania reklamowa" - czytamy w raporcie

Marża brutto na sprzedaży wyniosła 18,2% i była o 2,4 pkt proc. niższa niż w analogicznym okresie 2016 roku.

"Podstawowym czynnikiem spadku marży brutto był wzrost udziału kosztów zużycia materiałów i energii w przychodach (poza przychodami ze sprzedaży towarów i materiałów) – w pierwszym kwartale 2017 roku udział ten kształtował się na poziomie 64%, podczas gdy w pierwszym kwartale 2016 roku było to 61,9%. Istotny wpływ na spadek marży brutto miał też wzrost kosztów amortyzacji związany z zakupem specjalistycznych maszyn i urządzeń produkcyjnych. Koszty amortyzacji w pierwszym kwartale 2017 roku wyniosły 7 003 tys zł, a w pierwszym kwartale 2016 roku 6 185 tys zł (koszty związane przede wszystkim z halami produkcyjnymi i ich wyposażeniem)" - czytamy także. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 0,8 mln zł wobec 1,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Grupa produkuje ok. 500 wyrobów mięsno-wędliniarskich. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.

(ISBnews)