"Wyniki Grupy Kapitałowej OT Logistics osiągnięte w I kw. 2017 r. potwierdzają właściwy kierunek rozwoju nakreślony strategią ogłoszoną rok wcześniej. Przychody grupy kapitałowej wzrosły o 24,5% co było w większości efektem konsolidacji nowych lub nowo utworzonych spółek wchodzących w skład Grupy, których wyniki nie były brane pod uwagę rok wcześniej. Rozpoczęto konsolidację m. in. Sealand Logistics, oraz spółek kolejowych: STK (wraz z podmiotami zależnymi) i Kolei Bałtyckiej. W okresie od stycznia do marca 2017 roku Grupa wypracowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 3,7 mln zł, co świadczy o kontynuowaniu pożądanego kierunku rozwoju. Rentowność sprzedaży brutto wyniosła 13,8% i była nieco niższa niż rok wcześniej. Wynik EBITDA w I kw. 2017 r wzrósł o 9,4% do 18,9 mln zł, a zysk netto [ogółem] wyniósł 3,4 mln zł i wzrósł o 14,3%" - czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,31 mln zł wobec 8,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 219,55 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 176,33 mln zł rok wcześniej.

Największy udział w strukturze całkowitych przychodów Grupy miały usługi spedycji – 49,6%, przewozy i inne usługi transportowe – 21,5%, pozostałe (w tym podnajem nieruchomości i działalność kolejowa) – 21,2%. W przychodach w tej kategorii odnotowano wzrost o 720% r/r do poziomu 46,5 mln zł. Usługi portowe (przeładunki i składowanie) miały udział na poziomie 7,7%, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2017 r. wyniosła 7,8 mln zł wobec 1,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2016 r. miała 712 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)