"W I kwartale 2017 roku Grupa Getin Noble Bank odnotowała wynik netto na poziomie -96,5 mln zł. Wśród głównych czynników determinujących rentowność w pierwszych trzech miesiącach roku można wymienić jednorazowe ujęcie kosztów składki rocznej do BFG na fundusz restrukturyzacji przymusowej oraz wyższe niż w poprzednich kwartałach poziomy odpisów na ryzyko kredytowe" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. 

W I kw. br. bank zaksięgował koszty związane z opłatami na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) o łącznej wartości 65,2 mln złotych, w tym 47 mln złotych na fundusz przymusowej restrukturyzacji.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 328,81 mln zł wobec 323,03 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 39,02 mln zł wobec 36,34 mln zł rok wcześniej.

"Zgodnie z realizowaną strategią, w I kwartale br. bank kontynuował obniżenie kosztu finansowania (-13 pb), co przyczyniło się do wzrostu wyniku odsetkowego o +1,8% r/r. W tym samym okresie wynik z prowizji i opłat grupy wzrósł o 7,4% r/r. do poziomu 39 mln zł" - czytamy dalej w komunikacie.

Aktywa razem banku wyniosły 67,46 mld zł na koniec I kw. 2017 r. wobec 66,52 mld na koniec 2016 r.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2017 r. wyniosła 66,35 mln zł wobec 135,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Na koniec marca 2017 roku skonsolidowany współczynnik wypłacalności CAR Getin Noble Banku osiągnął poziom 15,7% (+0,8 pkt proc. r/r). Z kolei skonsolidowany współczynnik CET1 na koniec I kwartału wynosił 12,3% (+0,6 pkt proc. r/r).

"Bank utrzymuje reżim kosztowy, wprowadzony w ramach optymalizacji modelu biznesowego w 2016 roku. Bez uwzględnienia efektu składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, koszty działania banku spadły w I kwartale o 4,1% r/r" - czytamy także.

Na koniec marca wskaźnik C/I Banku wyniósł 65,4% i był zbliżony dla średniej wartości dla całego sektora, podkreśliła także instytucja.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)