"W ramach przeprowadzonego procesu refinansowania Grupa we wrześniu 2015 r. zawarła z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych umowę kredytów obejmującą kredyty terminowe w wysokości do 11,5 mld zł oraz kredyty rewolwingowe w wysokości do 1 mld zł oraz wyemitowała w lipcu 2015 r. niezabezpieczone obligacje korporacyjne na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł" - czytamy w komunikacie.

"Spłata całości zadłużenia z tytułu dłużnych papierów wartościowych Senior Notes spółki dominującej Polkomtelu Eileme 2 kończy wielomiesięczny proces refinansowania zadłużenia naszej Grupy. Jestem bardzo zadowolony z wyniku podjętych działań. Zapewniliśmy sobie nowe finansowanie na bardzo dobrych warunkach i, co równie ważne, wyłącznie w polskim złotym" - powiedział członek zarządu ds. finansowych w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu Tomasz Szeląg, cytowany w komunikacie.

Zaznaczył, że "zgodnie z założeniami", Grupa uzyska oszczędności odsetkowe w wysokości blisko 400 mln zł rocznie oraz większą elastyczność i bezpieczeństwo działania, uproszczoną strukturę zadłużenia, a także bardzo dobre perspektywy dalszego rozwoju.

W związku ze spłatą zadłużenia z tytułu obligacji Senior Notes Eileme 2, Grupa zwiększyła wykorzystanie kredytu złotówkowego o kolejne 4,8 mld zł, zgodnie z warunkami podpisanych umów połączyła umowy kredytowe Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu oraz ustanowiła nowy i mniej restrykcyjny pakiet zabezpieczeń, wskazano w informacji.

>>> Czytaj też: Kanały tematyczne 4fun Media wejdą do oferty platformy Cyfrowego Polsatu

"Główne korzyści wynikające z zakończonego procesu refinansowania Grupy: obniżka średniego kosztu odsetkowego o ok. 3 pkt proc. do ok. 3,6%, znaczące oszczędności odsetkowe w wysokości ok. 400 mln zł rocznie, pozytywna zmiana struktury walutowej - wyłącznie polski złoty, dywersyfikacja źródeł finansowania - banki i polscy obligatariusze, ujednolicenie kowenantów Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, ograniczenie i ujednolicenie zestawu zabezpieczeń i możliwość ich zniesienia, gdy wskaźnik zadłużenia spadnie poniżej 1,75x, zwiększenie elastyczności operacyjnej i finansowej Grupy - swoboda w przepływie gotówki umożliwia lepsze zarządzanie płynnością, zwiększenie elastyczności w zakresie przyszłych projektów inwestycyjnych" - wymieniono w komunikacie.

Nowy kredyt Grupy jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy WIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych oraz zastosowanej marży. Marża kredytu jest uzależniona od poziomu wskaźnika skonsolidowanego długu netto/skonsolidowanej EBITDA i będzie maleć wraz ze zmniejszaniem się poziomu wskaźnika. Okres kredytowania wynosi 5 lat od dnia podpisania umowy, a ostateczną datą spłaty każdego z kredytów jest 21 września 2020 r., podano również.

"Uzupełnieniem w procesie refinansowania dla zawartej umowy kredytów są wyemitowane w lipcu 2015 r. przez Cyfrowy Polsat 6-letnie, niezabezpieczone obligacje korporacyjne serii A o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 250 bps (dla wskaźnika zadłużenia w danym okresie niższego lub równego 3,5:1). Mechanizm wzrostu marży zależy od wartości wskaźnika zadłużenia zdefiniowanego w warunkach emisji obligacji. Oprocentowanie obligacji wypłacane będzie co pół roku" - podsumowano w informacji.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel to zintegrowana grupa medialno-telekomunikacyjna kontrolowana przez Zygmunta Solorza Żaka