Ostatni egzamin dojrzałości z ułatwieniami

W roku szkolnym 2023/2024 po raz ostatni zastosowano ułatwienia egzaminacyjny dla maturzystów. Matury są zdawane na podstawie wymagań (określonych w rozporządzeniu z 10 czerwca 2022), a nie – jak dotychczas – pełnego zakresu podstaw programowych.

Jednym z najważniejszych ułatwień jest brak wymaganego progu zdawalności w przypadku obowiązkowego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym. Wymagane jest obowiązkowe podejście do egzaminu z dodatkowego przedmiotu. Próg 30 proc. obowiązuje za to w przypadku pozostałych – ustnych i pisemnych – egzaminów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowych dla absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej). Do matury w nowej formule (Formuła 2023) przystąpią po raz pierwszy w tym roku m.in. uczniowie kończący pięcioletnie technikum.

Reklama

Tych ułatwień nie będzie na maturze 2025?

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów maturalnych znajdują się w informatorach na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (cke.gov.pl). Wymagania i ułatwienia dotyczące m.in. matur w 2024 roku opisano w aneksach do informatorów ogólnych i przedmiotowych. Oto kluczowe ułatwienia, które będą obowiązywać po raz ostatni w trakcie tegorocznych matur.

Matura z języka polskiego – mniej lektur obowiązkowych

W tym roku ponownie obowiązuje ograniczenie listy lektur obowiązkowych, wymaganych na egzaminie. Z listy lektur na poziomie podstawowym wykreślono m.in. I tom "Chłopów" Władysława Reymonta i "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. Część lektur obowiązujących na poziomie podstawowym przesunięto do poziomu rozszerzonego (tu m.in. "Nie-Boska Komedia" Zygmunta Krasińskiego).

Matura z matematyki – ograniczenie liczby zadań i wymagań

Dla poziomu podstawowego (Formuła 2023) ograniczono m.in. liczbę zadań na dowodzenie w arkuszu (do jednego zadania), zrezygnowano z zadań na dowód geometryczny, usunięto wzory skróconego mnożenia dla potęg trzecich. Ograniczono także wymagania dotyczące wielomianów i stereometrii (usunięcie zagadnień dotyczących brył obrotowych). Tegoroczne arkusze zawierają więcej zadań otwartych, mogą również pojawić się pytania typu "prawda/fałsz".

Matura z języka angielskiego – niższy poziom biegłości językowej

Uczniowie po raz ostatni skorzystają z ułatwienia dotyczącego poziomu wymaganej biegłości językowej. W tym roku – zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi – na poziomie podstawowym oczekiwany poziom biegłości językowej (w skali ESOKJ) to B1 (oraz B+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych). W szczegółowych wymaganiach ograniczono również zakres środków gramatycznych i leksykalnych (które musi znać uczeń przystępujący do egzaminu). Krótsza jest również wypowiedź pisemna w języku obcym (e-mail, wpis na forum, wpis na blogu) – obowiązuje min. objętość 80-130 wyrazów.

Jakie wymagania powrócą na maturze 2025?

Na stronie cke.gov.pl podano już informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2025 (Formuła 2023 i Formuła 2015). Dostępny jest już również m.in. arkusz pokazowy dla języka polskiego w wersji rozszerzonej – dla egzaminu w roku szkolnym 2024/2025. Kluczowa zmiana dotyczy powrotu do wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. CKE podkreśla, że zadania w przedmiotowych arkuszach egzaminacyjnych będą już obejmować pełny zakres podstaw. W przypadku matury z języka polskiego powróci również pełna lista lektur obowiązkowych.

Zmienią się także zasady punktacji i oceniania matur. Odnośnie szczegółowych wymagań przedmiotowych obowiązywać będą Informatory bez Aneksów. Wymóg 30-procentowego progu zdawalności będzie dotyczyć wszystkich przedmiotów obowiązkowych zdawanych pisemnie i ustnie. Obejmie to również pisemny egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Co ważne, osoby, które przystąpiły do matury w Formule 2023 (rok 2023 lub 2024) i nie zdały jej, a chcą otrzymać świadectwo dojrzałości w 2025 roku – będą również zobowiązane do wymogu uzyskania progu 30 proc. z wybranego przedmiotu dodatkowego.