Vistal Gdynia

Vistal Gdynia prowadzi rozmowy z bankami finansującymi – w tym PKO Bankiem Polskim, ING Bankiem Śląskim oraz Credit Agricole Bank Polska – w sprawie restrukturyzacji zadłużenia finansowego grupy kapitałowej, podała spółka. >>>> 

Vistal Gdynia kontynuuje rozmowy z bankami finansującymi i partnerami dotyczące warunków dalszej współpracy, a także wyodrębnił grupę aktywów do sprzedaży i rozpoczął proces ich zbycia, poinformował prezes Ryszard Matyka. "Jesteśmy w pełni świadomi sytuacji finansowej, w której teraz znajduje się Grupa Vistal Gdynia. Obecnie naszym priorytetem jest jak najszybsze jej uzdrowienie. W tym celu - przy wsparciu doświadczonych doradców - podjęliśmy już konkretne działania. Obejmują one, po pierwsze, rozmowy z kluczowymi bankami finansującymi Grupę Vistal Gdynia (tj. PKO BP, ING, BGŻ BNPP, Credit Agricole, BOŚ oraz BGK) dotyczące warunków dalszej współpracy banków z Grupą Vistal Gdynia. W ramach tego procesu, spółka zaproponowała bankom zawarcie umowy, która zagwarantowałaby Grupie Vistal Gdynia bieżącą płynność z wpływów z kontraktów" - napisał Matyka w komentarzu.

Forte

Forte odnotowało 45,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 53,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 


>>> Zobacz też rekomendacje  

Asseco Poland

Przemysław Borzestowski zrezygnował z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Asseco Poland ze skutkiem od 18 września 2017 roku z powodów osobistych, podała spółka. >>>> 

P.A. Nova

P.A. Nova odnotowała 15,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 14,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

P.A. Nova nie wyklucza, że w przyszłym roku może sprzedaż jedną ze swoich galerii handlowych, poinformowała prezes Ewa Borkowska. >>>>  

P.A. Nova planuje oddać w 2018 r. do użytku 3 nowe obiekty handlowe w Sosnowcu, Kłodzku i Jaworznie o łącznej powierzchni 9 tys. m2, poinformowała prezes Ewa Borkowska. "Największy obiekt będzie realizowany w Jaworznie, gdzie realizujemy drugi etap i chcemy dobudować ok. 4 tys. m2. Podobne plany mamy w Sosnowcu, gdzie planujemy budowę obiektu handlowego na 2 tys. m2 w sąsiedztwie oddanego w tym roku obiektu" - powiedziała Borkowska podczas konferencji prasowej. Kolejną inwestycję handlową na własny rachunek P.A. Nova planuje uruchomić w Kłodzku, gdzie docelowo powstanie 3 tys. m2 powierzchni, dodała prezes.

P.A. Nova może wkrótce powiększyć swój bank ziemi o 3 działki o łącznej powierzchni 8 ha, poinformowała prezes Ewa Borkowska. "Wkrótce nasz bank ziemi może powiększyć się o 3 projekty o łącznej powierzchni 8 ha. Pierwszy z projektów komercyjny właściwie już dopinamy i jest on zlokalizowany w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców. O dwóch projektach przemysłowych na razie rozmawiamy, ale liczymy, że je również uda się zrealizować" - powiedziała Borkowska podczas konferencji prasowej.

Wartość produkcji budowlanej P.A. Nova w II poł. 2017 r. powinna być zbliżona do prac wykonanych w pierwszym półroczu i na koniec roku powinna się ukształtować na poziomie 120 mln zł, poinformował dyrektor ds. finansowych Tomasz Janik. >>>>  

- P.A. Nova przygotowuje lub realizuje w sumie 4 inwestycje w ramach których powstanie 140 mieszkań w Polsce i 38 w Niemczech, poinformowała prezes Ewa Borkowska. "Najdłuższą historię ma projekt w Przemyślu, gdzie co prawda dysponujemy pozwoleniem na budowę, jednak czekaliśmy na zmianę studium. We wrześniu ma nastąpić wyłożenie planów i liczymy, że uda nam się rozpocząć inwestycję, która obliczona jest na około 100 mieszkań" - powiedziała Borkowska podczas konferencji prasowej.

Polimex-Mostostal 

Rada nadzorcza Polimeksu-Mostostalu podjęła uchwałę, na mocy której powołała Przemysława Janiszewskiego na stanowisko wiceprezesa z dniem 14 września 2017 r., poinformowała spółka. >>>>  

Trans Polonia

Trans Polonia odnotowała 4,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 0,76 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Work Service

Work Service odnotował 70,67 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej w I poł. 2017 r. wobec 8,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bez odpisów księgowych zysk netto w tym ujęciu za I półr. wyniósłby 6,98 mln zł, podkreśliła spółka. >>>> 

Celem Work Service na ten rok jest podtrzymanie poziom skonsolidowanego zysku operacyjnego EBIT na poziomie 85,35 mln zł, poinformował prezes Maciej Witucki. Spółka nie planuje również dalszych odpisów na ten rok. >>>> 

Archicom

Archicom odnotował 14,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 15,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

AmRest Holdings

AmRest Holdings odnotował 53,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 76,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ulma Construccion Polska

Ulma Construccion Polska odnotowało 4,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 4,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Selvita

Selvita odnotowała 8,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 3,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Selvita zawarła z Ministerstwem Rozwoju (MR) umowę dotacji na budowę i wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków (CBRIL) - kompleksowego zestawu laboratoriów odzwierciedlającego przebieg procesu badań przedklinicznych nad innowacyjnymi lekami, poinformowała spółka. Wartość pierwszego z trzech etapów inwestycji, w ramach której powstanie ostatecznie ok. 1 000 miejsc pracy, wyniesie 74,9 mln zł, z czego 45% (33,7 mln zł) zostanie sfinansowane z pozyskanych z MR środków.>>>> 

Feerum

Feerum odnotowało 4,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 0,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Feerum dysponuje obecnie portfelem zakontraktowanych zamówień obejmującym 53 umowy o łącznej wartości ponad 174,5 mln zł z terminem realizacji w 2017 i 2018 r. Potencjalny portfel zamówień ze strony klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 33,9 mln zł, podała spółka. >>>> 

Qumak

Qumak w konsorcjum z Computeksem podpisał wartą maksymalnie 34,2 mln zł netto umowę ramową z Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) na dostawę sprzętu IT. >>>> 

Gobarto

- Akcjonariusze Gobarto zdecydują o upoważnieniu zarządu do podwyższania kapitału poprzez emisję nowych akcji, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 18 października. >>>> 

PGE

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wystosował zastrzeżenia do koncentracji polegającej na przejęciu przez Polską Grupą Energetyczną (PGE) kontroli nad EDF Polska. Według Urzędu, transakcja może stanowić zagrożenie dla konkurencji, a jednym z negatywnych skutków może być zmniejszenie sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii. >>>>  

Polska Grupa Energetyczna (PGE) liczy na wypracowanie kompromisowego rozwiązania w ramach rozmów z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na temat wniosku o zgodę na przejęcie przez PGE kontroli nad EDF Polska i ma nadzieję na szybką finalizację tej akwizycji, poinformował rzecznik PGE Maciej Szczepaniuk. >>>> 

CCC

CCC zawarło z inwestorami umowy objęcia 2 mln akcji serii H o łącznej wartości 530 mln zł, podała spółka. "Emitent ponadto informuje, że wymagane wkłady pieniężne na pokrycie akcji serii H zostały wniesione w całości" - czytamy w komunikacie. Na początku września zarząd CCC podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 2 mln akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach kapitału docelowego oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.

Mercator Medical

Mercator Medical chce docelowo uzyskać udziały w rynku rękawic medycznych w największych krajach Europy Zachodniej na poziomie ok. 10% w perspektywie kilku lat. Spółka do końca br. rozpocznie dystrybucję rękawic na rynku niemieckim, poinformowali przedstawiciele spółki.>>>> 

Mercator Medical oczekuje w dalszej części roku spadających kosztów wytwarzania, co pozwoli odbudować marżę do co najmniej poziomu uzyskanego w 2016 roku, poinformował wiceprezes ds. finansowych Witold Kruszewski. >>>>

11bit Studios

11bit Studios zdecydował o przesunięciu premiery gry "Frostpunk" na I kw. 2018 r., podała spółka. >>>> 

Kruk

Kruk otrzymał protokół z badania ksiąg podatkowych od Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu w którym stwierdzono zaległość podatkową wraz z odsetkami na 2,6 mln zł, poinformowała spółka. Kruk nie wniesie zastrzeżeń i ureguluje płatność, dodano. >>>> 

Vantage Development

Akcjonariusze Vantage Development zdecydowali na walnym zgromadzeniu o umorzeniu 2 193 722 akcji własnych spółki i obniżenia kapitału zakładowego, wynika z przyjętych uchwał.  >>>>